ФАСПЕР.цср

Центар за саветодавни рад

Центар за саветодавни рад

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију делује у циљу пружања професионалне помоћи и стручне подршке деци, младима и одраслим особама са сензорним и моторичким сметањама, тешкоћама у интелектуалном функционисању и проблемима у понашању и социјалном функционисању. Поред тога, Центар делује у циљу оснаживања породице за пружање оптималне помоћи и пуно психолошко прихватање свог члана који услед одређених ограничења није у могућности да активно и равноправно учествује у породичном животу.

Корисници услуга

 • Деца у ризику за уредан развојни исход, и њиховове породице
 • Деца са развојним заостајањима, и њихове породице
 • Деца и млади с оштећењима слуха, и њихове породице
 • Деца и млади с оштећењима вида, и њихове породице
 • Деца и млади оштећењима моторичких функција, и њихове породице
 • Деца и млади с говорно-језичким поремећајима, и њихове породице
 • Деца и млади с тешкоћама у интелектуалном функционисању, и њихове породице
 • Деца са специфичним тешкоћама у учењу и њихове породице
 • Деца и млади с проблемима у социјалном понашању, и њихове породице
 • Одрасле особе са поремећајима перцептивних, моторичких и/или сазнајних функција

Услуге

 • Дефектолошка процена и третман
 • Педијатријско саветовање
 • Психолошко саветовање

Консултативни тим Центра

Консултативни тим Центра чине наставници и сарадници Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију – дефектолози, логопеди, лекари и психолози