Дефектологија

докторске студије

Структура студијског програма

Студијски програм докторских студија Дефектологија конципиран је тако да омогућава интеграцију безичних и апликативних знања и самосталног студијског истраживачког рада у области сметњи и поремећаји вида, слуха, моторичких и сензомоторичких сметњи и поремећаја и поремећаја понашања.

Циљ докторских студија Дефектологија је: самостално овладавање садржајима из области фундаменталне дефектологије, односно развијање критичког мишљења, самостално решавање научних и теоријских проблема у области дефектологије, евалуирање рехабилитационих поступака и адекватан избор и примена различитих метода квантитативних и квалитативних истраживања.

Исход студија је планирање, креирање и реализација научно-истраживачких пројеката. Докторске студије имају обим од 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама.
Курикулум студијског програма чини 18 наставних предмета, од којих су 2 предмета обавезна и 16 предмета изборних. Обавезни предмети су двосеместрални, а изборни једносеместрални. На првој и другој години студија студент слуша по 1 обавезни предмет и по 2 изборна предмета од по 8 понуђених.

Активну наставу на првој и другој години докторских студија чине часови предавања (1 или 2 часа за обавезне двосеместралне и 3 часа за једносеместралне изборне предмете) и часови студијског истраживачког рада (по 5 или 6 часова за обавезни наставни предмет, и по 10 часова за сваки изборни наставни предмет прве и друге године докторских студија). Сваки предмет који студенти слушају на првој и другој години носи по 20 ЕСПБ бодова, што значи да је укупно оптерећење студената на првој и другој години докторских студија 60 ЕСПБ бодова по години студија. У трећој години докторских студија (V и VI семестар) активну наставу чини 20 часова недељно студијског истраживачког рада који носи 30 ЕСПБ бодова. Завршни део студијског програма докторских студија чини докторска дисертација чија израда и одбрана носе 30 ЕСПБ бодова. Након одбрањене докторске дисертације студент добија звање Доктор дефектолошких наука (PhD degree).

 

Циљеви студијског програма

Студијски програм обезбеђује стицање врхунских компетенција које су друштвено оправдане и корисне и представљају допринос знању и разумевању у оквиру области дефектологије.

Основни циљеви су:
- разумевање социјалног модела ометености,
- стицање актуелних знања из научне области докторских студија,
- оспособљавање полазника за самостално критичко праћење научне литературе,
- стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима,
- овладавање техникама квалитативних и квантитативних истраживања у дефектологији,
- критичка анализа, интеграција и интерпретација резултата истраживачког рада у специфичној области истраживања,
- реализација научног истраживања,
- представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима,
објављивање резултата у водећим националним и међународним часописима и писање и одбрана докторске дисертације.