Дефектологија

мастер академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА

/мастер академске студије/

Мастер академске студије студијскогпрограма Дефектологија трају једну школску годину, односно два сместра, обима 60 ЕСПБ бодова, по 30 бодова у сваком семестру. Реализује се кроз пет модула:

Након завршетка мастер академских студија студијског програма Дефектологија, стиче се академски анзив: Мастер дефектолог, а у додатку дипломе назначава се назив модула.
Циље студијског програма је оспособљавање за научно-истраживачки рад и професионални приступ у дефектологији, као и развијање компетенција потребних за наставак професионалног усавршавања.
Услови и начин уписа на мастер академске студије регулисани су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета и Правилника о мастер академским студијама Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су:

 • овладавање методама превенције, процене и ране интервенције у дефектологији;
 • стицање знања и вештина за самостално креирање и реализацију програма рехабилитације, третмана, васпитања, образовања и професионалног оспособљавања особа са ометеношћу и поремећајима понашања;
 • овладавање феноменолошким приступима у истраживању сметњи и поремећаја слуха, вида, моторичким и сензомоторичким сметњама и поремећајима и поремећајима понашања;
 • савладавање садржаја програма рехабилитације и образовања, кроз специфичне приступе у раду са особама са ометеношћу и поремећајима понашања;
 • оспособљавање за тимски рад у контексту заједничког деловања са сродним струкама;
 • оспособљавање за критичко промишљање у областима студијског програма;
 • развијање академских вештина неопходних за професионално деловање и континуирано стручно усавршавање;
 • оспособљавање за презентовање властитог рада и постигнутих резултата научној и стручној јавности;
 • оспособљавање за индивидуални и групни саветодавни рад, као и за интервенције у кризним ситуацијама;
 • овладавање знањима о формалној и неформалној социјалној контроли и међународним стандардима у области реаговања на криминал;
 • оспособљавање за истраживање и рад у области дефектологије.

Овако конципиран програм мастер студија, омогућава достизање циљева ка профилисању поливалентног, високо образованог кадра за рад са особама са наведеним сметњама и поремећајима свих узраста, у области васпитања, образовања, здравствене и социјалне заштите.

Компетенције дипломираних студената

Специфичне способности:

 • познавање теоријских концепција и истраживачких резултата из области дефектологије;
 • овладавање методологијом планирања и евалуације резултата истраживања и практичног рада из области дефектологије;
 • разумевање интердисциплинарности струке и успешно повезивање и примена знања из различитих области;
 • континуирано праћење и примена теоријских и практичних новина у струци;
 • континуирано усавршавање вештина за примену знања у области дефектологије;
 • оспособљеност за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација, сарадњу, комуникацију и доношење одлука у мултидисциплинарном тиму;
 • оспособљеност за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Опис исхода учења:

 • оспособљеност за самостално планирање и спровођење истраживања у области дефектологије и коришћење резултата за унапређивање праксе;
 • оспособљеност за критичко сагледавање и процењивање савремених приступа у дефектологији;
 • оспособљеност за интеграцију знања из различитих дисциплина које се баве сродним феноменима;
 • оспособљеност за рад са појединцима, групама и породицама у различитим институционалним контекстима;
 • поседовање практичних вештина и способности за планирање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима превенције, процене, третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим сметњама и поремећајима током свих периода живота.