Логопедија

мастер академске студије

Студијски програм ЛОГОПЕДИЈА

/мастер академске студије/

Мастер академске студије студијског програма Логопедија трају једну годину, обима 60 ЕСПБ, по 30 ЕСПБ у семестру. Курикулум студијског програма се састоји од укупно 7 наставних предмета, од којих студент, током првог семестра, слуша 1 обавезни и 3 изборна предмета.
Годишња оптерећеност студената је 600 часова активне наставе, односно 300 часова по семестру. Настава се организује и изводи по семестрима, током 30 радних недеља годишње, у складу са планом извођења наставе.
Након завршетка мастер академских студија, студент стиче звање Мастер логопед.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма мастер академских студија Логопедија усмерени су ка подизању нивоа и стицању додатних академских знања из области поремећаја говора, језика и комуникације, у складу са међународним стандардима.
Развој логопедске научне мисли кроз истраживање и образовање логопеда на мастер академским студијама, треба да омогући надоградњу и продубљивање знања, што ће им омогућити да се још квалитетније баве детекцијом, превенцијом и дијагностиком говорних и језичких поремећаја, као и хабилитацијом и рехабилитацијом особа са поремећајима говора, језика и комуникације. Мастер академске студије студијског програма Логопедија треба да допринесу унапређењу стандарда у области логопедске теорије и праксе. Крајњи циљ је стварање нових путева за развој младих квалитетних стручњака у области логопедије.
Програм мастер академских студија студијског програма Логопедија надограђује знања из области поремећаја говора, језика и комуникације.

Компетенције дипломираних студената

Завршетком мастер академских студија студијског програма Логопедија, студенти су оспособљени за:

 1. самостални рад у областима превенције, детекције, дијагностике говорних и језичких поремећаја, као и у области хабилитације и рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације;
 2. поштовање и унапређење начела рада са особама са поремећајима говора, језика и комуникације;
 3. унапређење процеса детекције, дијагностике и третмана говорних, језичких и комуникацијских поремећаја;
 4. конципирање и обликовање савремених приступа и метода хабилитације и рехабилитације особа са поремећајима говора, језика и комуникације;
 5. пружање подршке и унапређивање квалитета живота особа са хроничним облицима говорних и језичких поремећаја;
 6. самостално пружање додатне помоћи вишеструко ометеној деци са поремећајима у комуникацији;
 7. праћење и коришћење обавезне и додатне домаће и иностране литературе;
  бављење научно-истраживачким радом;
 8. састављање и израду документације за клинички логопедски рад.
 9.  

  Мастер логопед оспособљен је за:

 • утврђивање специфичних потреба особа са поремећајима комуникације;
 • рад и подизање нивоа рада у здравственим установама у којима се обавља дијагностика и
 • рехабилитација особа са говорним и језичким поремећајима;
 • рад и подизање нивоа рада у предшколским установама и основним школама;
 • у посебним установама за образовање, васпитање и рехабилитацију особа са ометеношћу;
 • у струковним организацијама;
 • учествовање у одговарајућим научним и стручним пројектима и програмима у области логопедије;

Мастер логопед је, такође, оспособљен за самостални рад са вишеструко ометеном децом, са децом са развојним поремећајима школских вештина, као и за конципирање савремених информационих програма у раду са овом популацијом.