Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

мастер академске студије

Студијски програм СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

/мастер академске студије/

Мастер академске студије студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју трају једну школску годину, односно два семестра са укупно 60 ЕСПБ бодова, 30 ЕСПБ бодова по семестру. Годишња оптерећеност студената је 630 часова активне наставе.
За други семестар планирана јереализација студијског истраживачког рада у областима предвиђеним програмоми завршног (мастер) рада.
План и програм мастер академских студијасе изводи кроз предавања, вежбе и студијски истраживачки рад.
Након завршетка мастер академских студија, студент стиче звање Мастер дефектолог.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Мастер академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју:

  • Продубљивање, проширивање и креативна интеграција знања и вештина стечених на основним академским студијама.
  • Стицање знања и вештина неопходних за компетентно планирање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима примарне превенције, секундарне превенције, клиничке процене и третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа саразличитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју током свих периода живота.
  • Овладавање квантитативним и квалитативним методима истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју.
  • Оспособљавање за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација, доношење одлука и руковођење у мултидисциплинарном тиму.
  • Оспособљавање за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Компетенције дипломираних студената

Студент мастер академских студија стиче знања и вештине у областима:самосталног планирања, креирања, спровођења и евалуације програма превенције, процене и третмана особа са тешкоћама у менталном развоју; методологије научног истраживања у олигофренологији; социјалног модела ометености (модела пружања подршке у инклузивном образовању, планирања и програмирања у раду са особама сапоремећајима аутистичког спектра, процене едукативних потенцијала и потребе за подршком, самоусмеравања, самозаступањаи менталног здравља особа са ИО) и специфичних модела третмана особа с тешкоћама у менталном развоју (третман игром, терапија покретом, сензомоторни метод, когнитивнестратегије учења, адаптивне вештине и социјална партиципација).