Упис на основне академске студије

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

Упис и рангирање на основне академске студије

постављено 20. септембра 2019. године.

Обавештење за упис и рангирање на основне академске студије студената у школску 2019/20. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


ДРУГИ УПИСНИ РОК

постављено 27. августа 2019. године.

Право уписа у другом уписном року имају кандидати који не полажу пријемни испит

На прву годину основних академских академских студија може се без пријемног испита уписати:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
  (Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију).
 2. Студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи, под условима које прописује факултет, односно Универзитет. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
 3. Студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
 4. Студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тач. 2. и 3. Статута Универзитета (у случају исписивањa са студија и неуписивањa школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму. Лице из претходног става може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси наставно-научно веће факултета.

Кандидат доставља:

 1. Писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис -15.09.2019. године;
 2. Уверење о положеним испитима са друге високошколске установе
 3. Доказ о уплати трошкова у износу од 10.000,00 динара

Подношење захтева врши се од 02.09.2019. године до 15.09.2019. године од 9:30 до 12:00 часова у Студентској служби.


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

постављено 4. јула 2019. године.

Коначне ранг листе кандидата по смеровима:


УПИС СТУДЕНАТА

постављено 1. јула 2019. године.

Распоред уписа студената(.pdf)


ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

постављено 28. јуна 2019. године.

Прелиминарне ранг листе кандидата по смеровима:

Кандидатима ће бити омогућен увид у тестове, уколико желе, сутра, 28.6.2019. од 12:00 до 15:00 часова уместо у суботу, 29.6.2019.


РАСПОРЕД КАНДИДАТА ПО САЛАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

постављено 25. јуна 2019. године.

Кандидати треба да дођу 20 минута раније у односу на почетак пријемног испита и заузму своје место.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ РАНГИРАЊА И УПИСА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ(.pdf)


ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈАМНОГ ИСПИТА 2019. године

постављено 21. јуна 2019. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ ПРИЈАВЉЕНЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

постављено 21. јуна 2019. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


ЛИНК ЗА ПРОВЕРУ ПРИЈАВЉЕНОГ БРОЈА КАНДИДАТА

постављено 3. јуна 2019. године.

На линку Универзитета можете проверавати број пријављених кандидата на студијски програмна за пријемни испит у току дана: http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

постављено 3. јуна 2019. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе...(.pdf)


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

постављено 20. маја 2019. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ЋЕ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ ПО АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА – ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

постављено 15. маја 2019. године.

Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом.

Упис у прву школску годину основних студија, као и упис у наредне школске године основних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом. Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом.

Документација која се доставља као доказ о постојању хендикепа предвиђена је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних академских студија на Универзитету применом афирмативне мере је 1. јун 2019. године.

Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном oбразцу.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Телефон 011-3370-686.

Правилник за упис лица са инвалидитетом 2019/2020. година(.pdf)


ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

постављено 6. јануара 2019. године.

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Дефектологија према модулима
Моторичке сметње и поремећаји 20 10 30
Превенција и третман поремећаја понашања 20 20 40
Сметње и поремећаји вида 20 10 30
Сметње и поремећаји слуха 20 10 30
Сензомоторичке сметње и поремећаји 20 10 30
Дефектологија-укупно 100 60 160
Логопедија 40 20 60
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 40 20 60


УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

постављено 6. јануара 2019. године.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
Упис кандидата се врши на основу резултата постигнутих на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњем образовању.
Одлуку о броју буџетских студената који се уписују у прву годину студијских програма Факултета доноси Влада Републике Србије.


КАКО ДА ПОСТАНЕТЕ НАШ СТУДЕНТ?

постављено 6. јануара 2019. године.

Да бисте постали студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, потребно је да испуните три основна услова:

 • да сте завршили средњу школу (четврти степен стручне спреме),
 • да поштујете процедуру пријављивања на конкурс,
 • да сте полагали и положили пријемни испит.

РОКОВИ

постављено 6. јануара 2019. године.

Рокови за пријављивање кандидата, објављивање ранг листе и упис примљених кандидата биће истакнути у заједничком конкурсу који објављује Универзитет у Београду. Све додатне информације, као и евентуалне измене биће објављене на огласној табли и сајту Факултета, www.fasper.bg.ac.rs, телефони: 011/2183-056; 011/2183-052


ТРОШКОВИ

постављено 6. јануара 2019. године.

Обавештење о накнади трошкова учешћа на конкурсу, висини трошкова уписа и трошкова школарине као и текућем рачуну на који се врши уплата биће накнадно истакнуто на огласној табли и на сајту Факултета.