Упис на основне академске студије 2020.

Савет:

Како бисте увек имали последње информације потребно је да урадите "refresh"/"reload" web стране (у зависности од врсте интернет претраживача који користите).

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

постављено 27. августа 2020. године.

На прву годину основних академских студија Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију без пријемног испита може се уписати:

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
 2. студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи, под условима које прописује факултет; студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на факултет, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
 3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
 4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101 став 7 тач. 2 и 3 Статута Универзитета (у случају исписивањa са студија и неуписивањa школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета (на предлог Одељења, а на основу достављених описа (садржаја) положених испита са предходно похађаног Факултета).

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2020. године.

Подношење захтева врши се од 01. до 15. септембра 2020. године од 9:30 до 12:00 часова у Студентској служби Факултета.

Потребна документација за пријаву за упис

Кандидат доставља:

 • писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис,
 • захтев за признавање испита,
 • уверење о положеним испитима,
 • опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета,
 • уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа),
 • уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање),
 • решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године),
 • доказ о уплати трошкове поступка у износу од 10.000,00 динара.

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.


Коначне ранг листе кандидата по студијским програмима

постављено 7. јула 2020. године.

Обавештење о прозивању кандидата за упис на прву годину основних академских студија

Прозивање кандидата за упис обавиће се 8. јула 2020. године у Великој сали Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију према следећем распореду за све студијске програме:

 • од 10:00 часова кандидати од броја 1 до 60 на Коначној ранг листи и кандидати са Листи афирмативних мера;
 • од 11:00 часова кандидати од броја 61 до 120 на Коначној ранг листи;
 • од 12:00 часова кандидати од броја 121 до 180 на Коначној ранг листи;
 • од 13:00 часова кандидати од броја 181 до 240 на Коначној ранг листи;
 • од 14:00 часова кандидати од броја 241 и даље.

Прозивање кандидата врши се са Коначне ранг листе до попуњавања места предвиђених конкурсом.

Приликом прозивања кандидат бира студијски програм, а они који бирају студијаски програм Дефектологија опредељују се и за модул у оквиру одобрених места по Конкурсу.

Кандидат својим потписом потврђује да прихвата услове уписа на студијске програме.

Присуство на прозивању мора бити лично и у тренутку прозивања кандидат мора бити присутан у сали и потписом потврдити упис.

У случају изузетне спречености, присуство на прозивању и упис може да обави овлашћено лице уз одговарајућу документацију и у тренутку прозивања мора бити присутно у сали.

НЕДОЛАЗАК НА ПРОЗИВАЊЕ СМАТРАЋЕ СЕ ОДУСТАЈАЊЕМ ОД УПИСА.

Због поштовања препорука за примену хигијенско – епидемиолошких мера заштите од болести COVID–19 кандидати су у обавези да носе заштитне маске и рукавице док се налазе у згради Факултета. Маска треба да прекрива нос, уста и браду.

Обавештење о упису на прву годину основних академских студија

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном термину, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на Коначној ранг листи.

Термини уписа кандидата који су стекли право уписа на терет БУЏЕТА на студијске програме Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју:

 • 09. јула 2020. године од 10:00 до 12:00 часова – кандидати који имају потврду за упис
  од броја 1 до 20;
 • 09. јула 2020. године од 13:00 до 15:00 часова – кандидати који имају потврду за упис
  од броја 21 до 40.

Кандидати који су стекли право уписа по Афирмативним мерама на студијске програме долазе на упис у термину кандидата који се финансирају на терет БУЏЕТА.

Термини уписа кандидата који су стекли право уписа на терет БУЏЕТА на студијски програм Дефектологија:

 • 10. јула 2020. године у 10:00 до 12:00 часова – модули Моторичке сметње и поремећаји, Превенција и третман поремећаја понашања и Сметње и поремећаји вида;
 • 10. јула 2020. године од 13:00 до 15:00 часова – модули Сензомоторичке сметње и поремећаји и Сметње и поремећаји слуха.

Термини уписа кандидата који су стекли право уписа као САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студенти:

 • 13. јула 2020. године од 10:00 до 12:00 часова – студијски програми Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, Логопедија и Дефектологија – модул Превенција и третман поремећаја понашања;
 • 13. јула 2020. годи¬не од 13:00 до 15:00 часова – студијски програм Дефектологија – модули Моторичке сметње и поремећаји и Сметње и поремећаји вида;
 • 14. јула 2020. годи¬не од 10:00 до 12:00 часова – студијски програм Дефектологија – модули Сметње и поремећаји слуха и Сензомоторичке сметње и поремећаји.

Документа потребна за упис(.pdf)


Прелиминарне ранг листе кандидата по студијским програмима

постављено 1. јула 2020. године.

Обавештење о полагању пријемног испита

постављено 30. јуна 2020. године.

Пријемни испит се полаже 1. јула 2020. године у 10.00 часова. Кандидати треба да дођу 30 минута раније.

Места за полагање пријемног испита су:

 • Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог стевана 2, Београд;
 • Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, Београд
  (улаз из улице Тадеуша Кошћушка, прекопута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију).

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош и потврду са ID бројем коју je добио приликом пријављивања за полагање пријемног испита. Кандидат чији идентитет није утврђен не може приступити полагању пријемног испита.

Због поштовања препорука за примену хигијенско – епидемиолошких мера заштите од болести COVID–19 кандидати су у обавези да понесу заштитну маску и рукавице. Сви кандидати и дежурна лица током полагања пријемног испита морају да носе заштитне маске које прекривају нос, уста и браду.

Распоред по кабинетима/учионицама кандидата према ИД броју (броју пријаве) за полагање пријемног испита


Листе пријављених кандидата по студијским програмима и афирмативним мерама

постављено 26. јуна 2020. године.

Пријава кандидата на Конкурс за упис на основне академске студије

постављено 23. јуна 2020. године.

Пријава кандидата на Конкурс за упис на основне академске студије вршиће се 24. 25. и 26. јуна 2020. године у Студентској служби Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Сви кандидати, укључујући и оне који су у електронској претпријави додали документа потребна за пријаву на конкурс, морају за пријаву донети на увид оригинална документа, а предају њихове фотокопије које не морају бити оверене и не враћају се.

Све потребне Изјаве, препоруке и пример уплатнице можете преузети са ове интернет странице и попунити пре доласка на Факултет.

Кандидатима који нису имали могућност да изврше електронску претпријаву биће омогућено да то изврше на Факултету, приликом доласка ради пријављивања на конкурс.

Ради поштовања епидемиолошких мера за спречавање ширења вируса COVID-19 и боравка мањег броја лица у затвореном простору, продужили смо време за пријаву на конкурс у току сваког дана, па траје од 10:00 до 15:00 часова.

Током боравка у згради Факултета кандидати морају да носе маску и рукавице.

Распоред доласка кандидата који су извршили електронску претпријаву ради пријављивања на Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2020/21. години

Среда, 24.06.2020. године

Време доласка ID број
10:00 – 11:00 часова 1 – 25
11:00 – 12:00 часова 26 – 50
12:00 – 13:00 часова 51 – 75
13:00 – 14:00 часова 76 – 100
14:00 – 15:00 часова 100 – 125

Четвртак, 25.06.2020. године

Време доласка ID број
10:00 – 11:00 часова 126 – 150
11:00 – 12:00 часова 151 – 175
12:00 – 13:00 часова 176 – 200
13:00 – 14:00 часова 201 – 225
14:00 – 15:00 часова 226 – 250

Петак, 26.06.2020. године

Време доласка ID број
10:00 – 11:00 часова 251 – 275
11:00 – 12:00 часова 276 – 300
12:00 – 13:00 часова 301 – 325
13:00 – 15:00 часова Кандидати који нису
имали услове да изврше
електронску претпријаву.

Електронска претпријава

постављено 17. јуна 2020. године.

Поштовани кандидати,

Од данас је омогућена обавезна електронска претпријава.
#

Неопходно је да се прво региструјете, затим пријавите, а после тога попуните Пријавни лист.

За регистрацију и пријаву пратите упутства након отварања апликације.

Попуњавање Пријавног листа

 • Кандидати држављани Републике Србије обавезно уносе ЈМБГ, а кандидати страни држављани уносе број пасоша.
 • У поље „Школа“ уноси се назив завршене средње школе избором из падајућег менија. Уколико нема школе коју је кандидат завршио бира се шифра 000 (налази се на дну падајућег менија).
 • У поље „Место рођења“ кандидат који је рођен ван територије Републике Србије уписује назив места рођења, а у поље „Општина рођења“, из падајућег менија бира „иностранство“.
 • У делу „Профил“ односно Жељени профили, обавезно означите бројем који студијски програм представља Ваш први, други и трећи избор (жељу).
 • Када се попуне сва поља кликом на „Потврди“ долази се на страну где се могу додати документа. Уколико су означена жутом бојом није обавезно да се додају.
 • Кликом на „Завршити“, а потом кликом на „Сагласан/на сам“ кандидат завршава пријаву и добија ID број.
  ID број добијен приликом електронске (online) претпријаве треба да се сачува и кандидату ће бити потребан приликом пријаве на Факултету.

Још једном подсећамо да сви кандидати (односи се и на оне који су додали документа у електронској претпријави) приликом пријављивања на конкурс морају донети на увид оригинална документа, а предају њихове фотокопије које не морају бити оверене и не враћају се.


ONLINE предпријава

постављено 10. јуна 2020. године.

За кандидате који конкуришу за упис на прву годину основних академских студија Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у школској 2020/2021. години биће организована обавезна online предпријава.

Пред пријава ће се вршити пре обавезне пријаве назначене у конкурсним роковима (24., 25. и 26. јуна 2020.) када је предвиђено да кандидат дође на Факултет и донесе документа потребна за пријаву на конкурс.


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

постављено 28. маја 2020. године.

Упис лица са инвалидитетом

постављено 7. маја 2020. године.

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину (.pdf)

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА (.pdf)


Припремна настава из биологије

постављено 10. априла 2020. године.

Кандидатима који желе да похађају припремну наставу из биологије, а који тренутно нису у могућности да пошаљу доказ о уплати биће омогућено праћење наставе. Доказ могу накнадно да доставе.


Припремна настава из биологије

постављено 1. април 2020. године.

Припремна настава из биологије одржаваће се електронским путем према већ предвиђеним терминима. Начин пријаве предмета остаје исти. У Пријаву за похађање припремне наставе за полагање пријемног испита обавезно упишите Вашу email адресу.


Обавештење о одржавању припремне наставе за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија

постављено 18. марта 2020. године.

Припремна настава из Психологије у наредном периоду одржаваће се електронски. Полазници ће у петак добити упутство како да приступе предавању које је предвиђено за недељу, 22. март 2020. године у 11:00 часова.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА

постављено 14. јануар 2020. године.

Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија у школској 2020/21. години.

Настава се организује за предмете из којих се полаже пријемни испит (биологија, психологија и социологија), а за сваки траје 20 часова. Одржаваће се током трајања пролећног семестра, недељом од 10:00 до 14:30 часова на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Цена по појединачном предмету износи 7.000,00 динара.

Термини за пријаву кандидата за припремну наставу

Термин Предмет
20.01. – 05.02.2020. Социологија
24.02. – 10.03.2020. Психологија
25.03. – 08.04.2020. Биологија

Термини одржавања припремне наставе

Термин Предмет
09.02. – 08.03.2020 Социологија
15.03. – 05.04.2020. Психологија
12.04. – 17.05.2020. Биологија

ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 1

постављено 14. јануара 2020. године.

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Дефектологија према модулима
Моторичке сметње и поремећаји 20 10 30
Превенција и третман поремећаја понашања 20 20 40
Сметње и поремећаји вида 20 10 30
Сметње и поремећаји слуха 20 10 30
Сензомоторичке сметње и поремећаји 20 10 30
Дефектологија-укупно 100 60 160
Логопедија 40 20 60
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 40 20 60

1Одлуку о оброју студената који се финансирају из буџета Републике Србије и о броју самофинансирајућих студената који уписују I годину неког од студијских програма Факултета доноси Влада Републике Србије.