Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

основне академске студије

Структура студијског програма

Основне академске студије студијског програма Специјална едукација и реха-билитација особа са тешкопама у менталном развоју трају четири године, са уку-пно 240 ЕСПБ бодова, 60 ЕСПБ бодова по години. Годишња оптерећеност студената је 720 часова активне наставе током прве године студија, 705 часова током друге године, 660 часова током треће године и 765 часова током четврте године. Настава се реализује током 30 радних недеља годишње.
Програм се састоји од укупно 53 наставна предмета, од којих студент слуша 43 предмета, 33 обавезна и 20 изборних, од којих бира 10 предмета.
План и програм основних академских студија се остварује извођењем наставе, која се састоји из предавања и вежби. Програмом је предвиђена и стручна пракса,
током које се, уз координацију и супервизију наставника, сарадника и координатора из установе у којој се обавља, студенти укључују у васпитни и васпитно-образовни процес, као и специфичне видове клиничке процене и третмана особа с тешкоћама у менталном развоју, што омогућава непосредну примену стечених знања и вешти-на, као и евалуацију постигнућа.
Након завршетка основних академских студија, студент стиче звање Дипломирани дефектолог.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Основних академских студија Специјална едука-ција и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју:

 1. Усвајање знања о узроцима, преваленцији, инциденцији, видовима, нивои-ма, начину испољавања и последицама тешкоћа у менталном развоју
 2. Овладавање знањима и вештинама у областима примарне и секундарне превенције тешкоћа у менталном развоју
 3. Стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова клиничке процене и клиничког третмана особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју (интелектуалном ометеношћу, ау-тистичким спектром поремећаја, специфичним сметњама у учењу, развој-ним поремећајима пажње и др.) током свих периода живота.
 4. Овладавање знањима и вештинама у домену процеса васпитања особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју током свих периода живота.
 5. Стицање знања и вештина неопходних за разумевање принципа индиви-дуализације и реализацију васпитно-образовног процеса са децом и омла-дином са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју
 6. Овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособља-вања и социјалне интеграције особа са различитим типовима и нивоима тешкоћа у менталном развоју
 7. Стицање знања и вештина у области саветовања, које омогућавају активно учешће у стручном тиму за помоћ особама са тешкоћама у менталном раз-воју и њиховим родитељима.
 8. Усвајање ставова и професионалне етике која омогућава конструктиван на-чин сагледавања особа са тешкоћама у развоју
 9. Развијање способности промовисања права особа са тешкоћама у ментал-ном развоју у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу
 10. Развијање професионално одговорног понашања у свим етапама и према свим учесницима процеса едукације и рехабилитације.
 11. Оспособљавање за употребу информационо-комуникационих технологија у стицању и примени знања.

Компетенције дипломираних студената

Опште компетенције студената основних академских студија Специјална еду-кација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју су: спровођење програма примарне и секундарне превенције, детекције, процене, клиничког трет-мана и индивидуалне подршке особа с тешкоћама у менталном развоју; сарадња са родитељима; промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју
Предметно-специфичне компетенције студената основних академских студија: реализација васпитног процеса и васпитно-образовног процеса у настави матерњег језика, математике, вештина, природе и друштва и технологије материјала и зани-мања код деце и младих са интелектуалном ометеношћу (ИО); рад у инклузивном образовном окружењу, изради и спровођењу Индивидуалног образовног плана (ИОП); учешће у свим фазама професионалног и радног оспособљавања и социјал-не интеграције особа са ИО; процена и третман особа са ИО, аутистичким спектром поремећаја, специфичним сметњама у учењу, развојним поремећајима пажње и ви-шеструким сметњама.

Исход учења

Студент основних академских студија располаже: знањима о узроцима, пре-валенцији, инциденцији, видовима, нивоима, начину испољавања и последицама тешкоћа у менталном развоју; знањима и вештинама у областима примарне пре-венције, ране интервенције, специфичних видова процене, индивидуалне подршке и третмана когнитивних способности и адаптивних вештина особа са тешкоћама у менталном развоју (интелектуалном ометеношћу, аутистичким спектром поре-мећаја, специфичним сметњама у учењу, развојним поремећајима пажње и удру-женим сметњама); знањима и вештинама у области васпитања, образовања, профе-сионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју; способношћу за саветодавни рад и сарадњу са родитељима и промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју