Дефектологија

основне академске студије

Структура студијског програма

Основне академске студије студијски програм Дефектологија трају 4 године (8 семестара), обима 240 ЕСПБ бодова (60 за сваку годину студија) и реализују се кроз пет модула:


Након завршетка основних академских студија, студент стиче звање Дипломирани дефектолог, а у додатку дипломи означава се назив модула.

Курикулум студијског програма се састоји од 157 наставних предмета, од којих се 7 обавезних предмета слуша на свим модулима студијских програма, 12 предмета се налази у свим модулима у статусу обавезног или изборног предмета, 22 предмета је заједничко за два до четири модула, док је 116 предмета специфичних за по један модул студијског програма. Двосеместралних предмета је 41, док је 116 предмета једносеместралних. За сваки изборни предмет постоји листа од најмање 2 предмета. Највећи број наставних предмета су из области специјалне едукације и рехабилитације (дефектологије), а остали предмети припадају областима медицинских, педагошких, психолошких, филолошких, правних, социолошких и политиколошких наука.

Токо четири године студија, студенти у просеку слушају 2739 часова активне наставе: 648 часова активне наставе у првој години, 678 часова у другој години, 726 часова у трећој години и 687 часова у четвртој години студија. Методе извођења наставе су предавања, вежбе, консултације, семинари, дискусије, истраживачки и практични рад, посете установама. У трећој и четвртој години студија предвиђена је стручна пракса.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма основних академских студија Дефектологија су:

 • усвајање знања о узроцима, преваленцији, инциденцији, видовима, нивоима, начину испољавања и последицама сметњи и поремећаја вида, слуха, моторичких, сензоморичких сметњи и поремећаја и поремећаја у понашању;
 • стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова процене и третмана особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања током целог живота;
 • овладавање знањима и вештинама у домену процеса васпитања, образовања и рехабилитације особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања током целог живота;
 • овладавање знањима и вештинама за примену превентивних програма у породици, школи и локалној заједници;
 • овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања;
 • стицање базичних знања и вештина у области саветовања, које омогућавају активно учешће у стручном тиму за помоћ деци (и њиховим родитељима) и особама са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања током целог живота;
 • развијање способности промовисања права особа са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу;
 • развијање професионално одговорног понашања у свим етапама и према свим учесницима процеса едукације и рехабилитације;
 • оспособљавање за предузимање интеревенција у области породичних односа и заштите деце од занемаривања и злостављања;
 • оспособљавање за процену, планирање и примену мера, услуга и интервенција у области заштите деце без родитељског старања;
 • стицање знања о теоријским и емпиријским основама пеналног третмана;
 • оспособљавање за употребу информационо-комуникационих технологија у стицању и примени знања и имплементацију других асистивних технологија;
 • оспособљавање за избор одговарајућих техника предпрофесионалне процене, примену метода и облика професионалне обуке, процену преостале радне способности и рад са одраслим особама са сметњама и поремећајима;
 • оспособљавање студената за реализацију наставних и ваннаставних активности за поједине ученике или групе ученика са различитим типовима и нивоима ометености;
 • оспособљавање студената за спровођење методолошких адаптација извођења наставе;
 • оспособљавање студената за израду планова за корективно-стимулативни рад са ученицима са ометеношћу и поремећајима понашања;
 • оспособљавање студената за спровођење индивидуалних образовних планова и пружање посебне подршке ученицима са различитим типовима и нивоима ометености и поремећаја понашања који се школују по индивидуализованој настави и индивидуалном образовном плану;
 • оспособљавање и мотивисање студената за континуирано стручно усавршавање;
 • оспособљавање студената да перманентно прате токове развоја струке у области дефектологије.

Компетенције дипломираних студената

Специфичне способности:

 • познавање теоријских концепција и истраживачких резултата из области дефектологије;
 • овладавање методологијом планирања и евалуације резултата истраживања и практичног рада из области дефектологије;
 • разумевање интердисциплинарности струке и успешно повезивање и примена знања из различитих области;
 • континуирано праћење и примена теоријских и практичних новина у струци;
 • континуирано усавршавање вештина за примену знања у области дефектологије;
 • оспособљеност за активно учешће, интеграцију и интерпретацију информација, сарадњу, комуникацију и доношење одлука у мултидисциплинарном тиму;
 • оспособљеност за самостално коришћење, критичку и компаративну анализу, интеграцију и интерпретацију научних и стручних информација.

Опис исхода учења:

 • оспособљеност за самостално планирање и спровођење истраживања у области дефектологије и коришћење резултата за унапређивање праксе;
 • оспособљеност за критичко сагледавање и процењивање савремених приступа у дефектологији;
 • оспособљеност за интеграцију знања из различитих дисциплина које се баве сродним феноменима;
 • оспособљеност за рад са појединцима, групама и породицама у различитим институционалним контекстима;
 • поседовање практичних вештина и способности за планирање, креирање, имплементацију и евалуацију стандардних и иновативних програма у областима превенције, процене, третмана, васпитног и васпитно-образовног процеса, професионалног оспособљавања и социјалне интеграције особа са различитим сметњама и поремећајима током свих периода живота.